FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Xây dựng thành công phân hệ “Đánh giá 360 độ” cho Sacombank

Cuối tháng 5/2012, FPT IS đã ký hợp đồng xây dựng phân hệ “Đánh giá 360 độ” cho Ngân hàng Sacombank nhằm quản lý bộ tiêu chuẩn năng lực riêng của Sacombank.

FPT.iHRP chính là phần mềm nhân sự Việt Nam đầu tiên xây dựng thành công phân hệ quản lý đánh giá này.

Đây là một phân hệ phát triển thêm từ sản phẩm phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương FPT.iHRP mà FPT đã từng triển khai thành công tại Sacombank. Phân hệ này được Sacombank đặc biệt quan tâm bởi đây là một công cụ quan trọng nhằm duy trì, đào tạo và phát triển cán bộ nhân viên của đơn vị để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

FPT IS