FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Tin tức

Trúng thầu Cục Công nghệ thông tin

FPT IS vừa nhận được thông báo trúng thầu từ Cục công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho gói thầu Trang bị hệ thống thông tin quản lý thanh toán quốc tế qua SWIFT.

Mục tiêu của dự án là Thu thập thông tin thanh toán quốc tế qua SWIFT, xây dựng kho phục vụ cho các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Trung ương đồng thời Nâng cao năng lực xử lý cho hệ thống và khả năng dự phòng thảm họa đối với hoạt động thanh toán SWIFT của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án là 78 tháng bao gồm: 06 tháng cung cấp thiết bị, 12 tháng bảo hành và 60 tháng bảo trì.

Theo FPT IS