Thuốc lá
  • Công ty British American Tobacco Việt Nam (BAT Việt Nam)