FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Quy trình xét duyệt nghỉ phép (tham khảo)

Nhằm đảm bảo công tác giải quyết phép cho CB-CNV theo trình tự hợp lý và đúng qui định. Chúng tôi xin phép giới thiệu các anh chị 1 quy trình được áp dụng tại 1 công ty để tham khảo.

Download tại đây qui dinh xet duyet nghi phep