FPI.IHRP - Overall software management human resources

News

Mẫu sổ tay nhân sự

Đây là mẫu sổ tay Nhân sự được chia sẻ trên trang Cộng đồng Nhân sự HRlink.

Download tài liệu tại đây.

 

 

 

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

  • Lời nói đầu của Giám đốc
  • Mục tiêu lâu dài
  • Vài nét sơ lược về Công ty
  • Văn hóa công ty


CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY
1. Tác phong và trang phục
2. Ra vào Công ty
3. Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ
4. Phạm vi đi lại
5. Hút thuốc lá
6. Phương tiện thông báo
7. Sử dụng Căn tin
8. Sử dụng điện thoại
9. Cập nhật thông tin cá nhân
10. An toàn lao động
11. Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc
12. Quản lý và sử dụng tài sản Công ty
13. Phương tiệân đi công tác
14. Khách của công ty và của cá nhân
15. Các trường hợp khẩn cấp
16. Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN
17. Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty
18. Tiết kiệm

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
1. Tuyển dụng và tuyển dụng
2. Thử việc và thử thách
3. Sinh viên thực tập
4. Mô tả công việc
5. Hợp đồng lao động
6. Phân cấp bậc và phân hạng công việc
7. Đánh giá kết quả công việc
8. Nghỉ thường niên
9. Nghỉ ốm
10. Làm việc trong điều kiện đặc biệt
11. Đào tạo và phát triển
12. Thôi việc
13. Thuyên chuyển công việc
14. Chấm dứt hợp đồng lao động
15. Lương và các quyền lợi
16. Chế độ phúc lợi

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
I. Đề bạt, khen thưởng
1. Chính sách đề bạt
2. Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích
II. Kỷ luật
Các hình thức kỷ luật
Các vi phạm bị buộc thôi việc
Các vi phạm nội qui khác

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI
CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218