FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Công ty Cổ phần VNG

"Phát triển internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam" - Chúng tôi hiểu rằng tiềm năng từ internet còn rất lớn. Và với internet, mỗi việc chúng tôi làm đều có thể mang lại thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.

Sứ mệnh VNG

Qui mô công ty:

  • 1,800+ nhân viên
  • 1 Tổng công ty (VNG)
  • 2 Công ty thành viên (VINADATA, ZION)

Thời gian thực hiện:

  • 11 tháng

Tích hợp phần mềm khác:

  • Oracle
  • Zing
  • VNG Site
  • BPM (K2)
Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218