FPT.IHRP - Phần mềm quản lý tổng thể nguồn nhân lực

Khách hàng

Công ty Bảo hiểm Liberty

Là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn Khách hàng hữu của Mỹ và là một thành viên của Tập đoàn Liberty Mutual toàn cầu.

Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in /home/html/ihrp.fis.com.vn/sites/all/modules/boost/boost.module on line 4218